Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số, ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 236/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 26/09/2018
2 193/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 23/08/2018
3 171/KH-UBND Kế hoạch triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 29/07/2018
4 93/KH-UBND Kế hoạch rà soát đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2018 26/04/2018
5 70/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, đánh giá rà soát các tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I 30/03/2018
6 68/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 29/03/2018
7 64/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác tự kiểm tra, xử lý rà soát và hệ thống hóa văn banrQPPL năm 2018 28/03/2018
8 62/KH-UBND Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2018 28/03/2018
9 57/KH-UBND Kế hoạch tự kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2018 19/03/2018
10 52/KH-UBND Kế hoạch hoạt động và truyền thông về kiểm soát TTHC năm 2018 12/03/2018
11 44/KH-UBND Kế hoạch công khai văn bản QPPL và văn bản hành chính năm 2018 26/02/2018
12 40/KH-UBND Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2018 06/02/2018
13 29/KH-UBND Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 29/01/2018
14 27/KH-UBND Kê hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 30/01/2018
15 23/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 23/01/2018
16 11/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh 07/11/2018
17 08/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Văn thư, lưu trữ UBND xã .... 07/01/2018
18 07/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ... 07/01/2018
19 06/QĐ-UBND Quyết định về việc cử cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại xã 07/01/2018
20 05/KH-UBND-VH Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thông tin thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 07/01/2018
1 2