Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số, ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1 Thông báo - Về việc tập trung chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 20/05/2019
2 Thông báo - Về việc triển khai công tác kê khai danh sách công nhận lại diện tích đất ở trước ngày 18/12/1980 19/06/2019
3 Thông báo - Lịch theo dõi việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan xã 01/07/2019
4 Thông báo - Về việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây trồng vụ Hè Thu năm 2019 08/07/2019
5 Nghị quyết quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. 06/08/2019
6 75/KH-UBND Kế hoạch - Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2019 15/03/2019
7 46/QĐ-UBND Quyết định - Về việc ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông xã Đức An 15/02/2019
8 10/KH-UBND Kế hoạch - Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã năm 2019 16/01/2019
9 48/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 05/03/2019
10 47/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công do UBND xã quản lý 01/01/1970
11 45/KH-UBND Kế hoạch - Xây dựng mới và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước xã Đức An năm 2019 20/02/2019
12 12/KH-UBND Cải cách hành chính xã Đức An năm 2019 01/01/1970
13 11/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND xã Đức An 16/01/2019
14 6/KH-UBND Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 01/07/2019
15 236/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố, công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 26/09/2018
16 193/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 23/08/2018
17 171/KH-UBND Kế hoạch triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 29/07/2018
18 93/KH-UBND Kế hoạch rà soát đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã năm 2018 26/04/2018
19 70/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra, đánh giá rà soát các tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I 30/03/2018
20 68/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 29/03/2018
1 2