Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

Tóm tắt lý lịch các lãnh đạo xã Đức An nhiệm kỳ 2016-2021

Tóm tắt lý lịch các lãnh đạo xã Đức An nhiệm kỳ 2016-2021

05-10-2017
TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ XÃ NHIỆM KỲ 2016-2021
1