13-03-2019 - 10:50

Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đức An xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và hoạt động của Hội, bằng nhiều việc làm thiết thực đã từng bước khẳng định vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới.

Bằng nhiều cách làm cụ thể, Hội LHPN xã Đức An gắn các tiêu chí xây dựng NTM với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Năm 2019, Hội chú trọng lồng ghép việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM với các nhiệm vụ của Hội như: Vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, phát động hội viên phụ nữ làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng cây xanh góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hội thường quan tâm xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, mô hình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng NTM đạt hiệu quả cao. 

Phụ nữ vừa là chủ nhân, vừa là động lực trong xây dựng NTM. Nhận thức được điều đó, hội viên phụ nữ xã Đức An đã và đang tiếp tục phát huy nội lực, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong xây dựng NTM. Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo Hội LHPN xã Đức An đã lồng ghép các tiêu chí trong xây dựng NTM với nhiệm vụ trọng tâm của Hội; góp phần giữ vững và nâng chất các tiêu chí trong xây dựng NTM ở xã Đức An./.

Thanh Long

. . . . .