Di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên

Nhà thờ họ Nguyễn Đình - Xã Đức An được xếp di tích văn hóa cấp tỉnh

Nhà thờ họ Nguyễn Đình - Xã Đức An được xếp di tích văn hóa cấp tỉnh

11-07-2017
Nhà thờ họ Nguyễn Đình là nơi thờ phụng hai ông Nguyễn Như Hoành và Nguyễn Như Hành đã có công đánh giặc ngoại xâm.
1