Chỉ đạo, điều hành

Thông báo về việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã
Ngày đăng: (25-06-2019)

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Vậy, Đảng ủy xã thông báo như sau: Đồng chí Bùi Thị Bảy - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã sẽ chủ trì tổ chức tiếp công dân. Thời gian: Sáng ngày 26/6/2019 Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa xã Đức An Vậy, Đảng ủy xã thông báo đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên, nhân dân có những vấn đề liên quan cần phản ánh, kiến nghị sẽ trực tiếp tại buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã./.